HER Hub具性別角度的團體領導培訓

籌備左半年嘅培訓正式開始喇!今次嘅新嘗試,希望讓39位來自14個團體嘅核心成員靜下來,培養身心狀態嘅覺察,反思作為帶領者係個人、工作、社會或日常生活嘅互為影響,從而獲取力量,在爭取性別平權路上向前行。第一階段培訓合共5課,請繼續留意我地嘅分享!

HER Hub

HER Hub